Clarus Kapcsolat

Foglalkoztatja a csomagolási megoldások témája, és szeretne többet megtudni, vagy egyéni tanácsadásra van szüksége? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Örömmel támogatjuk Önt!

Kapcsolatfelvétel

Közösségi média

Page Title

section-bg2

ASZF

§ 1 Alkalmazási kör

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az ügyfeleinkkel (a továbbiakban: "Vevő") fennálló valamennyi üzleti kapcsolatunkra vonatkoznak. Ezek csak a BGB (német polgári törvénykönyv) 14. §-a szerinti vállalkozókra vonatkoznak.

Eltérő megállapodás hiányában az ÁSZF a Vevő megrendelésének időpontjában érvényes változatban és a hasonló jövőbeli szerződésekre is vonatkozik, anélkül, hogy minden egyes esetben újra hivatkozni kellene rájuk.

Kizárólag a mi ÁSZF-jeinket kell alkalmazni. A Vevő ettől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő Általános Szerződési Feltételei csak akkor és annyiban válnak a szerződés részévé, amennyiben azok érvényességéhez szöveges formában hozzájárultunk.

§ 2 Szerződéskötés/szerződésmódosítások/alárendelt megállapodások

Ajánlataink változhatnak és nem kötelező érvényűek.

Az áru vevő általi megrendelése kötelező érvényű szerződési ajánlatnak minősül. Az ajánlat elfogadása szöveges visszaigazolással történik.

A vevővel egyedi esetekben kötött egyedi megállapodásokra, beleértve a kiegészítő megállapodásokat, kiegészítéseket és módosításokat is, a szerződés vagy a szöveges visszaigazolásunk az irányadó.

§ 3 Árak

Hacsak egyedi esetben másként nem állapodunk meg, a szerződéskötés időpontjában érvényes áraink raktárról érvényesek, a törvényes hozzáadottérték-adóval növelten.

A vevő kérésére az árut a vevőhöz vagy más helyre is el lehet szállítani (értékesítés a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállítással). Az áruk csomagolása és a szállítás módja a mi hatáskörünkbe tartozik.

Ha a vevő szállítási biztosítást vagy másfajta csomagolást vagy feladást kíván, erről az ajánlatában szöveges formában tájékoztatnia kell minket. A vevő viseli az ebből eredő többletköltségeket.

Minden vámot, díjat, adót és egyéb közterhet a vevő visel.

§ 4 Fizetési feltételek / beszámítás / visszatartási jog

A vételár a számla kiállításától és az áru leszállításától vagy átvételétől számított 30 napon belül esedékes és fizetendő. Folyamatos üzleti kapcsolat keretében bármikor jogosultak vagyunk arra, hogy a szállítást részben vagy egészben csak előleg ellenében teljesítsük. A megfelelő foglalást legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával együtt kell bejelenteni.

A fent említett fizetési határidő lejártával a vevő késedelembe esik. A késedelem ideje alatt a vételárra a mindenkor hatályos törvényes késedelmi kamatláb szerinti kamatot kell felszámítani. Fenntartjuk a jogot a késedelemmel okozott további károk érvényesítésére.

Ha a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá vagy ismertté válik, hogy a vételárra vonatkozó követelésünket a vevő fizetési képtelensége veszélyezteti vagy veszélyeztetni fogja, jogosultak vagyunk a szerződéses jogviszonyból eredő, még nem teljesített teljesítések biztosítékát követelni, vagy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a teljesítést megtagadni, és a szerződéstől elállni. A vevő teljesítőképességének hiányát akkor kell feltételezni, ha a vevőt egy Európa-szerte működő hitelbiztosító, egy ilyen hitelminősítő intézet vagy egy behajtási szolgáltató úgy minősíti, hogy az üzleti kapcsolattól óva int vagy azt elutasítja. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha hat hónapon belül a hitelképességi index 10 százalékponttal történő leminősítését teszik közzé.

Új ügyfelek és nagy értékű megrendelések esetén a megrendelés teljes értékének megfelelő összegű előleget kérhetünk.

§ 5 Elszámolási és visszatartási jogok

A vevőt beszámítási és visszatartási jogok csak annyiban illetik meg, amennyiben követelései jogerősen megállapítottak vagy nem vitatottak.

§ 6 Szállítási határidő/szállítási késedelem

A szállítási határidőt a megrendelés elfogadásakor a visszaigazolásban szöveges formában közöljük. Fenntartjuk a jogot, hogy az árut a fent megadott szállítási határidő előtt legfeljebb egy héttel kézbesítsük.

Ha a szállítási határidőket olyan okokból, amelyekért nem vagyunk felelősek, nem tudjuk tartani, erről haladéktalanul tájékoztatjuk a vevőt, és ezzel egyidejűleg megadjuk a várható új szállítási határidőt. Ez abban az esetben is érvényes, ha a vevőtől további információkra és dokumentumokra van szükség a gyártáshoz, és a vevő nem nyújtja be időben a szükséges dokumentumokat.

Fenntartjuk a jogot, hogy a szerződés nem teljesítésére hivatkozzunk.

Ha mi magunk nem kapunk időben nyersanyagokat, segédanyagokat vagy működési anyagokat/nem késztermékeket/késztermékeket és árukat beszállítóinktól, annak ellenére, hogy megbízható beszállítóktól egyező megrendeléseket adtunk le, és sem minket, sem beszállítónkat nem terheli hiba, és az adott esetben nem vagyunk kötelesek ezeket beszerezni, jogosultak vagyunk a szerződéstől részben vagy egészben elállni. A vevő által már teljesített ellenszolgáltatást haladéktalanul visszatérítjük.

Ha vis maior (pl. természeti katasztrófa, háború, polgárháború, terrortámadás stb.) tartósan lehetetlenné teszi a szállítást vagy bármely más szolgáltatást, a mi részünkről minden teljesítési kötelezettség kizárt. Erről azonnal tájékoztatjuk a vevőt, és visszatérítjük a már teljesített ellenszolgáltatást.

A szállítási késedelem bekövetkezését a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani.

§ 7 Szállítás/részleges szállítás/átvétel/átvételi késedelem

A szállítás raktárról történik, amely egyben a teljesítés helye is.

Jogunk van részszállításokat végezni.

Termelési okokból a szállítási mennyiségek 10%-kal eltérhetnek. Ebben az esetben a kifizetés ennek megfelelően módosul.

Az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata legkésőbb az átadáskor átszáll a vevőre. A teljesítési helytől eltérő helyre történő szállítással történő értékesítés esetén (3. § (2) bekezdés) az áru véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának, valamint a késedelemnek a veszélye a vevőre száll át, amikor az árut a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítás teljesítésére kijelölt más személynek vagy intézménynek átadja. Ez vonatkozik a részszállításokra is.

Ha a vevő az átvétellel késedelembe esik, nem működik együtt, vagy ha a szállításunk olyan egyéb okból késik, amelyért a vevő felelős, jogosultak vagyunk az ebből eredő kár megtérítését követelni, beleértve a többletköltségeket is. Ezért naptári naponként és raklaphelyenként 20,00 € átalány-kártérítést számítunk fel, attól a naptól kezdődően, amikor az áru szállításra kész, és erről az ügyfelet értesítjük, valamint a raktározás és a raktárból való kitárolás egyszeri költségeit, amelyek egyenként 7,50 €-t tesznek ki. A magasabb kár bizonyítása és a törvényes követeléseinket ez nem érinti. Az átalányösszeg azonban beszámítandó a további pénzkövetelésekbe. A vevő jogosult bizonyítani, hogy nekünk egyáltalán nem, vagy csak a fent említett átalányösszegnél lényegesen kisebb kárunk keletkezett.

Ha a feladás vagy az átvétel a vevő által okozott körülmények miatt késik, a kockázat azon a napon száll át a vevőre, amikor az áru készen áll a feladásra, és erről a vevőt értesítettük.

§ 8 A tulajdonjog fenntartása

A tulajdonjog-fenntartás biztosítékul szolgál számunkra a vevővel szemben a fennálló szerződéses kapcsolatból eredő valamennyi meglévő, illetve jelenlegi és jövőbeli követelésünkre.

Az általunk átadott/szállított áruk a biztosított követelés teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban maradnak (a továbbiakban: fenntartott áruk).

A vevő köteles a lefoglalt árut a szokásos kockázatok, mint például tűz, betörés, lopás, vihar és víz ellen biztosítani.

A vevő szerződésszegése, különösen fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk a fenntartott áru visszaszolgáltatását követelni, vagy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elállni a szerződéstől.

A vevő visszavonásig jogosult a fenntartott árukat a rendes üzletmenetben feldolgozni és értékesíteni. A fenntartott áru vevő általi feldolgozása esetén a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feldolgozás a vevő nevében és kockázatára történik, és hogy az újonnan létrehozott dolog tulajdonjogát vagy résztulajdonát, illetve a jövőbeni tulajdonjogot a fenntartott áru értékének és az újonnan létrehozott dolog értékének arányában azonnal megszerzünk.

Ha a fenntartott árukat más tárgyakkal egyesítik vagy elválaszthatatlanul összekeverik, hogy egységes tárgyat képezzenek, és egy másik tárgyat kell fő tárgynak tekinteni, a vevő a fenntartott áruk értékének és az újonnan egyesített/keveredett tárgy értékének arányában a tulajdonjogot átruházza ránk, amennyiben a fő tárgy a vevő tulajdonában van.

A lefoglalt áruk nem adhatók zálogjoggal harmadik félnek, és nem ruházhatók át biztosítékként. Ha harmadik személyek hozzáférnek a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukhoz, különösen lefoglalás útján, a vevő köteles haladéktalanul értesíteni őket a tulajdonjogunkról, és erről írásban tájékoztatni minket, hogy érvényesíthessük tulajdonjogunkat. Végrehajtási viszontkereset esetén az ezzel kapcsolatban nálunk felmerült költségeket a vevő viseli.

A tulajdonjog fenntartása alatt álló áru továbbértékesítése esetén a vevő már most biztosítékul engedményezi ránk az ebből eredő követelést - a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru társtulajdona esetén a társtulajdoni hányad arányában. Ez vonatkozik azokra az egyéb követelésekre is, amelyek a fenntartott áruk helyébe lépnek, vagy egyébként a fenntartott árukkal kapcsolatban merülnek fel, mint például a biztosítási vagy kártérítési igények, veszteség vagy megsemmisülés esetén. Elfogadjuk ezt a megbízást.

A vevő továbbra is jogosult a követelés behajtására rajtunk kívül. Vállaljuk, hogy nem hajtjuk be a követelést mindaddig, amíg a vevő teljesíti velünk szemben fennálló fizetési kötelezettségeit, és nem áll fenn a fizetési képességének hiánya. Ellenkező esetben követelhetjük, hogy a vevő tájékoztasson minket az engedményezett követelésekről és azok adósairól, adjon meg minden, a behajtáshoz szükséges információt, adja át a vonatkozó dokumentumokat, és tájékoztassa az adósokat az engedményezésről.

A vevőnek haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell minket, ha fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelmet nyújtottak be.

A vevőnek a 8. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazását mi visszavonhatjuk, ha fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelmet nyújtottak be, fizetési képességének hiánya áll fenn, vagy a vevő leállítja a fizetéseket.

Ha az értékpapírok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a követeléseinket, a vevő kérésére az általunk választott értékpapírokat felszabadítjuk.

§ 9 Garancia

A vevő jogaira a törvényi rendelkezések vonatkoznak a dologi és jogcímhibák esetén, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezik.

A vevő hibaigényének feltétele, hogy eleget tett a törvényben előírt vizsgálati és hibabejelentési kötelezettségének (HGB 377. és 381. §). A küldött árut a vevőnek vagy a vevő által kijelölt harmadik félnek történő átadás után azonnal gondosan meg kell vizsgálni, amennyiben ez a rendes üzletmenet során lehetséges. Ha a hiba nyilvánvalóvá válik, a vevőnek erről azonnal értesítenie kell minket szöveges formában. A nyilvánvaló hibákat minden esetben a szállítástól számított 10 naptári napon belül, a nem nyilvánvaló hibákat pedig a felfedezéstől számított ugyanezen időtartamon belül kell bejelenteni.

Ha a vevő elmulasztja a bejelentést, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve, ha a hiba nem volt felismerhető az ellenőrzés során.

Ha az általunk szállított áru hibás, először választhatunk, hogy a hiba kijavításával vagy egy hibátlan termék leszállításával teljesítjük-e a teljesítést. A vevő köteles a kifogásolt árut ellenőrzés céljából átadni nekünk. Ez nem érinti a törvényes feltételek szerinti utólagos teljesítés megtagadásának jogát.

Szeretnénk rámutatni, hogy a tárolási körülmények jelentős hatással vannak a csomagolófóliák feldolgozási tulajdonságaira. Ezért a filmeket nem szabad radiátorok közelében, közvetlen napfényben vagy 21 °C felett tárolni. A legjobb feldolgozási feltételek 15-20 °C-os tárolási hőmérsékleten és 50-60 %-os páratartalom mellett adottak. A felbontott tekercseket/dobozokat megfelelően újra kell csomagolni. Garanciális igényt csak akkor lehet érvényesíteni, ha ezeket a tárolási feltételeket betartják.

Kisebb színeltérések, különösen utólagos szállítás esetén, nem minősülnek hibának. Minden egyéb tekintetben a GKV 1959. évi vizsgálati és értékelési szabályzatának 1-4. lapjainak módosított rendelkezéseit kell alkalmazni termékeink minőségértékelésére, kivéve az 1. lap 3.3. pontjának 1. mondata szerinti vizsgálati időszakot.

Ha a hiánypótlás meghiúsult, vagy ha a vevő által a hiánypótlásra kitűzött ésszerű határidő eredménytelenül telt el, vagy a törvényi rendelkezések szerint nélkülözhető, a vevő - kivéve, ha csak jelentéktelen hibáról van szó - elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy csökkentheti a vételárat.

A vevőnek a hibák miatti kártérítési igénye csak a 10. § rendelkezései szerint áll fenn, egyébként pedig kizárt.

§ 10 Egyéb felelősség

Kártérítési felelősségünk, függetlenül a jogalapra, különösen a lehetetlenség, késedelem, hibás vagy hibás áru, szerződésszegés, szerződéses kötelezettségszegés és deliktuális cselekmények miatt, a jelen 10. § rendelkezéseinek megfelelően korlátozott, amennyiben minden esetben vétkességről van szó.

Vezető szerveink, törvényes képviselőink, alkalmazottaink vagy egyéb közreműködőink egyszerű gondatlansága esetén csak annyiban felelünk, amennyiben az élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkról, illetve lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károkról van szó. A lényeges szerződéses kötelezettség olyan kötelezettség, amelynek teljesítése egyáltalán lehetővé teszi a szerződés megfelelő teljesítését, és amelynek betartására a vevő rendszeresen számíthat. Ebben az esetben felelősségünk azokra a károkra korlátozódik, amelyeket a szerződéskötéskor a szerződésszegés lehetséges következményeként előre láttunk, vagy amelyeket kellő gondossággal előre kellett volna látnunk. Az áru hibájából eredő közvetett károk és következményes károk akkor is megtéríthetők, ha az ilyen károkkal a szállított termék rendeltetésszerű használata esetén jellemzően számolni kell. Ez nem érvényes, amennyiben a következményes kár csak azért következett be, mert a vevő nem tartotta be a tárolási feltételeket (lásd 9. § (5) bekezdés).

A fenti felelősségkizárások és -korlátozások ugyanilyen mértékben vonatkoznak szerveink, törvényes képviselőink, alkalmazottaink és egyéb közreműködőink javára is.

Amennyiben a vevőnek olyan műszaki információkat adunk, tanácsadással foglalkozunk vagy ajánlásokat teszünk, amelyek nem tartoznak az általunk szerződésszerűen vállalt teljesítési körbe, ez ingyenesen és a jelen 10. §-ban foglalt korlátozásokkal történik.

A jelen 10. §-ban foglalt korlátozások nem alkalmazandók súlyos gondatlanság vagy szándékos mulasztás esetén, garantált tulajdonságok esetén, élet, testi épség vagy egészség sérülése miatt, vagy a termékfelelősségről szóló törvény értelmében.

§ 11 Jogválasztás és joghatóság helye

A jelen ÁSZF-re, valamint a köztünk és a Vevő közötti szerződéses kapcsolatra a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó, a nemzetközi egységes jog, különösen az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.

A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvita kizárólagos joghatósága a dietzenbachi székhelyünkön van, kivéve, ha erre vonatkozó egyedi megállapodás született.

Amennyiben a közöttünk és a Vevő között létrejött szerződéses megállapodások egyes rendelkezései, beleértve az ÁSZF-et is, részben vagy egészben érvénytelenek, a szerződő felek vállalják, hogy helyettük olyan rendelkezésben állapodnak meg, amely a lehető legközelebb áll a gazdasági szándékhoz.

A szövetségi adatvédelmi törvény 28. §-a szerinti értesítés:

A szerződéses kapcsolatból származó adatokat az adatfeldolgozás céljából tároljuk.